top of page

Chương Trình Giáo Lý

Chương Trình Giáo Lý Lớp 1 đến Thêm Sức.
Nhận từ 6 tuổi đến 16 tuổi.
Học Giáo Lý

Phụ trách:

 

Phone: (864) 395-0202

 

E-mail:  tminh03@yahoo.com

 

Khai Giảng: Thứ Bảy, ngày 00 tháng 00 năm 2016

 

Ngày Học: Các ngày thứ Bảy hàng tuần

 

Giờ Học:  Ca I, 10:00 sáng – 11:00 trưa
                Ca II, 12:30 trưa – 3:00 trưa

 

Lệ Phí: Gia đình 1 em = $25 / 1 em
            Gia đình 2 em = $50 / 2 em

 

 

Văn Phòng:  Đức Mẹ La Vang

 

Giờ làm việc:

Việt School


Coming Soon

bottom of page